ارتباط با مدیران استان

حق گویان - مدیرکل کمیته امداد

مهرعلی حق گویان

مدیر کل
  • 028-33377300
رسانه جدید

فرزاد فرهادی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
رسانه جدید

محمد صیادی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 028-33373057
حجت اله غلامی

حجت اله غلامی

قائم مقام
  • 028-33377300
حسین قلی پور

حسین قلی پور

معاون امور فرهنگی
  • 028-33373052
رسانه جدید

علینقی بشیری

معاون اداری و مالی
  • 028-33347450
قزوین_معاون اشتغال و خودکفایی

سید مرتضی دهقانی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 028-33373059