دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مومنی

مجید مومنی

مدیر کل
  • 028-33373059
خوش نیت

امیر خوش نیت

قائم مقام
  • 028-33373051
کارگر

رضا کارگر

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 028-33379501
اکبری

احمد اکبری

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 028-33373059
صیادی

محمد صیادی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 028-33373057
الهیاری

علی الهیاری

معاون اداری و مالی
  • 028-33347450